top of page

Conclusions

 “¿Reciclat? No pot ser perquè és un producte de qualitat, no un d’ecològic”. 

“Reciclat? impossible, necessitem una cosa estètica”.  

“Reciclat? És molt car, no ens ho podem permetre”  

Aquestes respostes són possiblement les més esteses a l’hora de conversar sobre plàstics reciclats. Qualitat, estètica i preu són les claus per obtenir un producte d’èxit, però s’ha carregat als plàstics reciclats amb el prejudici de què no són ni bons, ni bonics, ni tampoc barats. 

Per tant, l'única manera de resoldre les ineficiències és integrar els processos de disseny de manera que els productes estiguin dissenyats coordinats amb les tecnologies de reciclatge i que alhora els resultats del reciclatge estiguin en sintonia amb les necessitats dels productes. De nou, el disseny haurà de relacionar-se amb la gestió dels residus de manera que es tinguin en compte les particularitats dels materials reciclats per a ser aplicats de manera efectiva.

La integració Design for recycling/ waste management / Design from recycling que d'alguna manera descriu el triangulo de moebius és la manera d'avançar cap a una veritable circularitat dels plàstics que sigui tècnicament factible, econòmicament viable i desitjable per a l'usuari.

proces lineal plasticsRecurso 14.png

En estar desconnectats, tots dos sistemes actuen de manera independent i linear i es produeixen les incongruències, ineficiències i desconnexions.

Perquè existeixi una circularitat dels plàstics és imprescindible que el món de la gestió dels residus i el món del disseny s'harmonitzin.

Els productes es transformen en residus. Els residus es reciclen mitjançant tecnologies i operacions definides pels gestors de residus. I els materials reciclats adquireixen el seu valor quan són introduïts en nous productes. I en aquest procés, a la pràctica, ens trobem que els materials són difícilment reciclables a causa d'un disseny que no té en compte el procés de reciclatge. El procés de reciclatge genera materials amb difícil sortida segons els requisits dels productes i alhora, el disseny que pretén incorporar plàstics reciclats si no té en compte les noves propietats dels materials troba barreres que dificulten la seva rendibilitat i eficàcia en ús.

cadena valor plasticsRecurso 11.png

L'objectiu és unir el món del disseny de producte (inclou conceptualització, desenvolupament, operacions i comunicació) amb el de la gestió de residus ( inclou recuperació, tractament i distribució).

viabilidadRecurso 15.png

Si totes les accions de disseny s'enfoquen al fet que el muntatge, ús, apilament, tractament, classificació i compounding siguin més fàcils. Si totes les accions d'apilament, tractament i compounding estan enfocades al fet que el disseny sigui desitjable, la tecnologia factible i econòmicament sigui viable.

resumen semaforosRecurso 51.png
bottom of page