top of page

El disseny com a impuls cap a la circularitat

DEL DESIGN FOR RECYCLING…

Són les recomanacions i metodologies de disseny necessàries per a afavorir la reciclabilitat dels productes en funció de les tecnologies disponibles. Es tracta de millorar el material verge per a que sigui més reciclable 

El requisit mínim per a que un disseny sigui acceptat en una economia circular ha de ser garantir el seu potencial de reciclabilitat però, per a que això es dugui a terme, és a dir, per a fer efectiu aquet potencial, és fonamental que aquests materials reciclats s’utilitzin en nous productes. Pel que, a més d'un producte dissenyat des d’un inici per a que sigui reciclat de manera òptima, s’ha de dur a la pràctica un disseny des del reciclatge que faci possible el moviment d’aquest cercle imaginari amb el que caracteritzem la nova economia sostenible en què el concepte de material, residus i matèria estigui en constant gir. 

dd19cc4d67fa5ff0505cc56fd0f4b412.jpg

Especejament de la Aeron Chair d'Herman Miller

AL DESIGN FROM RECYCLING  

 

Reciclat és un material que prové de residus. És matèria usada almenys un cop i, a nivell de residus i circularitat, comporta una acció positiva. Per altra banda, el fet que sigui reciclat no implica necessàriament que es pugui reciclar i podria ser que en el mateix procés de reciclatge la seva reciclabilitat es vegi limitada. 

La gran majoria dels plàstics reciclats presenten patrons de comportament i propietats diferents que, si es tenen en compte des de la perspectiva del disseny i s’aplica un mètode de treball, el rang d’impacte en el rendiment d’aquests materials pot ser molt obert. S’està desenvolupant un nou enfocament de disseny netament circular des d’una perspectiva holística que té en compte les diferències de propietats tècniques, sensorials i fins i tot logístiques que es planteja com a un espai multidisciplinari entre dissenyadors de concepte, enginyers de polímers, ambientòlegs i analistes de mercat. 

El desenvolupament del Design From recycling i metodologies com INPREDI està permetent la utilització de plàstics reciclats en tipologies de producte noves i de gran valor.

Nou enfoc en aplicacions del plàstic reciclat

fotos_web_KOMBIC_7.JPG

Downlight Kombic de Lamp Primera lluminària tècnica amb un 90% de contingut reciclat de plàstic procedent d'automoció desenvolupat per OiKo Design Office amb requeriments V0 i sense Components tòxics bromats.

Balconi-2grey.jpg

Silla Balconi de OiKo Design Office per a Diabla (Gandia Blasco). Incorporació de plàstic reciclat postconsum en mobiliari d'alta gamma.

SpBerner.jpg

Sp Berner​. Família de parament de neteja dissenyat per Inma Bermudez i guanyador del Premi Delta del FAD.

Borcycle.jpg

Borcycle TM. PP amb alt contingut reciclat postconsum desenvolupat per Borealis per al seu ús en automoció, el mercat més exigent a nivell de normatives i qualitats.

grafica mddRecurso 10.png

Metodologia desenvolupada per OiKo Design Office on es combinen la metodologia projectual Material Driven Method (Karana, E. 2010), basada en l'impuls del disseny a través del coneixement de la matèria, amb l'enfocament ‘Design from Recycling’ i l'Anàlisi de Cicle de Vida.

Reptes del Design from Recycling

Material

Es requereix d'una estandardització en la composició dels plàstics reciclats.


Falta de coneixement dels proveïdors en el procés de desenvolupament de material i aplicació en producte.


Gamma de colors limitada.


Sense garantia de disponibilitat durant el temps segons el tipus de plàstic. Especialment els més tècnics o procedents de fonts concretes.

Geometría

Sense especificacions tècniques concretes com a propietats mecàniques o fluïdesa més enllà de rangs orientatius.

Necessitat de sobredimensionar geometries.

Incertesa en les toleràncies.

Motlles

Es requereix una neteja més freqüent.

Prevenir evacuació de gasos originats per contaminació.

Necessitat de texturar per a evitar defectes estètics de fluïdesa.

Possibilitat de bloqueig de canals d'injecció per contaminants.

Producció

Variació en les condicions de fabricació derivada de variabilitat en els índexs de fluïdesa.

Limitada disponibilitat dels fabricants a introduir material reciclat.

Requeriment d'apilament i estocaje de material per a evitar trencaments de subministrament.

bottom of page